Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest przez pracowników socjalnych:

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Kto może ubiegać się o w/w formę pomocy?

Każda osoba mająca problemy, których nie potrafi sama rozwiązać.

Praca socjalna prowadzona jest z częstotliwością uzależnioną od potrzeb rodziny w tym zakresie.

Potrzebę pomocy można zgłosić do pracownika socjalnego obsługującego teren, który zamieszkuje osoba potrzebująca.