Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, bądź pokrycia kosztów pogrzebu.

Kto może się ubiegać o zasiłek celowy?

Osoba lub rodzina, która własnym staraniem nie może zabezpieczyć występujących potrzeb a dochód nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto,  w rodzinie na osobę 528 zł netto.

W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach może być udzielona pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego nawet jeśli kryterium dochodowe jest przekroczone.

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Postępowanie wszczyna się na wniosek/podanie osoby zainteresowanej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie rozpatruje się przyznanie danej formy pomocy, o której informuje się podopiecznego poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.

Dokumenty, które należy złożyć:

Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy jest zobowiązana złożyć:

- wniosek o udzielenie pomocy,
- zaświadczenie o dochodach.