Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.



Kto może się ubiegać?

Usługi w miejscu zamieszkania przysługują:

- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
- osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Jak załatwić sprawę?

- Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
- Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej pomoc poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy,
- Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Czynność tę przeprowadza się w celu ustalenia faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny, a więc sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej, zawodowej, zdrowotnej jak również w celu ustalenia odpłatności za przyznaną pomoc w formie usług,
- Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.

Koszt usług

- Koszt usług opiekuńczych określony jest w drodze „Uchwały Nr XXIII/104/12 Rady Gminy Siemkowice z dn. 28.12.2012 r., w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania”.
-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne mogą być realizowane nieodpłatnie lub za odpłatnością. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu w rodzinie na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do w/w uchwały.

Dokumenty, które należy złożyć:

- Wniosek w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych,
- Wniosek w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

wraz z załączonym:

- zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.